ï»? 鐧惧濮擄細榛勫鐨勮捣婧愩€侀粍濮撶殑鏉ュ巻銆侀粍濮撶敺瀛╄捣鍚嶃€侀粍濮撳コ瀛╄捣鍚?

pk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷Ⱥ

逸名ç½?在线取名、在线起名、免费测名、婴儿宝宝起å?/title> <link href="http://bjx.makebaodi.com/css/top.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <link href="http://bjx.makebaodi.com/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <link rel="icon" href="http://bjx.makebaodi.com/images/favicon.ico" type="image/x-icon"/> <script src="http://bjx.makebaodi.com/js/Index.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://bjx.makebaodi.com/js/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> </head> <h1><a href="http://makebaodi.com/">pk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷Ⱥ</a></h1> <div style="position:absolute; width:23px; height:11px; top:26px; left:595px"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/new.gif" width="23" height="11"></div> <div id=body_m > <table width="900" height="28" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="5" background="http://bjx.makebaodi.com/images/top_r1_c1.jpg"></td> <td width="890" background="http://bjx.makebaodi.com/images/top_r1_c3.jpg"><table width="880" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><script type="text/javascript" src="http://wwww.makebaodi.com/checkfiles/member.asp" charset="gb2312"></script></td> <td><div align="right"><a href="http://www.makebaodi.com/User/User_StartPay.asp" target="_blank">在线充å€?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/service.asp" target="_blank">客服中心</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/userinf/User_Login.asp" target="_blank">会员专区</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/navigation.asp" target="_blank">站点地图</a> </div></td> </tr> </table></td> <td width="5" background="http://bjx.makebaodi.com/images/top_r1_c2.jpg"></td> </tr> </table> <table width="900" height="100" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="203"><a href="/"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/logo.jpg" width="203" height="78" border="0"></a></td> <td width="757"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color:#CCCCCC"> <tr> <td width="29" rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/quming.jpg" width="19" height="34"></td> <td height="20"><a href="http://www.makebaodi.com/Babyname/index.asp" target="_blank">婴儿起名</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/online_4.asp" target="_blank">产品取名</a></td> <td width="30" rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/chesuan.jpg" width="19" height="34"></td> <td><a href="http://www.makebaodi.com/self_ZhuGe.asp" target="_blank">诸葛神签</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/self_co.asp" target="_blank">公司测名</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/article.asp?ClassID=61" target="_blank">中华风水</a></td> <td width="30" rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/zhis.jpg" width="19" height="34"></td> <td colspan="3"><a href="http://www.makebaodi.com/surname/default.asp" target="_blank">ç™?å®?å§?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/tools/tools_16.asp" target="_blank">网络域名</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/online_7.asp" target="_blank">个性网å?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/article/Html/Class60/60_Index.html" target="_blank">历史今天</a></td> </tr> <tr> <td width="130" height="20"> <a href="http://www.makebaodi.com/online_3.asp" target="_blank">公司起名</a> | <a href="http://ename.makebaodi.com/" target="_blank">起英文名</a></td> <td width="200"><a href="http://www.makebaodi.com/Tname/index.asp" target="_blank">个人测名</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/self_ename.asp" target="_blank">测英文名</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/tools/tools_3.asp" target="_blank">æµ?å…?å­?/a></td> <td colspan="3"><a href="http://www.makebaodi.com/tools/tools_2.asp" target="_blank">é˜?é˜?åŽ?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/article/Html/Class6/6_Index.html" target="_blank">姓名学堂</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/article/Html/Class8/8_Index.html" target="_blank">名字趣闻</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/article/Html/Class20/20_Index.html" target="_blank">现代命名</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/remen.jpg" width="19" height="34"></td> <td height="22"><a href="http://www.makebaodi.com/newpoem/" target="_blank">è—?å¤?è¯?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/article/Html/Class60/60_Index.html" target="_blank">历史今天</a></td> <td rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/chaxun.jpg" width="19" height="34"></td> <td><a href="http://www.makebaodi.com/Celeb/default.asp" target="_blank">æŸ?å?äº?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/tools/tools_5.asp" target="_blank">ç»?çº?åº?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Festival/index.asp" target="_blank">çœ?å?æ—?/a></td> <td rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/pindao.jpg" width="19" height="34"></td> <td width="191"><a href="http://www.makebaodi.com/tools/wordtospell.asp" target="_blank">粤语发音</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/dict/index.asp" target="_blank">字典频道</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/tools/glolist.asp" target="_blank">词典频道</a></td> <td width="30" rowspan="2"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/gaiming.jpg" width="19" height="34"></td> <td width="57"><a href="http://www.makebaodi.com/online_2.asp" target="_blank">成人改名</a></td> </tr> <tr> <td height="22"><a href="http://www.makebaodi.com/Tools/tools_17.asp" target="_blank">设计图章</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/funname/index.asp" target="_blank">趣味人名</a></td> <td><a href="http://www.makebaodi.com/SameName/index.asp" target="_blank">æ‰?å?å?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Tools/tools_9.asp" target="_blank">æŸ?ç”?æ—?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/company/search_index.asp" target="_blank">公司查询</a></td> <td><a href="http://cy.makebaodi.com" target="_blank">成语频道</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/poems/index.asp" target="_blank">诗词频道</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/miyu/index.asp">谜语频道</a></td> <td><a href="http://www.makebaodi.com/article/Html/Class20/20_Index.html" target="_blank">现代命名</a></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="176" height="40" background="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r2_c1.jpg"> </td> <td width="724" height="45" background="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r2_c2.jpg"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="20"> </td> <td><div align="center"><a href="http://bjx.makebaodi.com/index.html" class="white">首页</a></div></td> <td><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://bjx.makebaodi.com/ZupuList.aspx" class="white">姓氏族谱</a></div></td> <td><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://bjx.makebaodi.com/Myzupu.aspx" style="cursor:pointer" class="white">我的族谱</a></div></td> <td><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://bjx.makebaodi.com/List.aspx" class="white">百家å§?/a></div></td> <td><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://bjx.makebaodi.com/UserAdd.aspx" class="white">登记姓名</a></div></td> <td><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://www.makebaodi.com/mr/list.asp" target="_blank" class="white">百家姓名äº?/a></div></td> <td><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/bjx_ss.jpg" width="2" height="30" /></td> <td><div align="center"><a href="http://www.makebaodi.com/bar/n.asp?/=%D1%B0%B8%F9%CE%CA%D7%E6&id=71" target="_blank" class="white">百家姓贴å?/a></div></td> <td width="20"> </td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="9" colspan="2" background="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r3_c2.jpg"></td> </tr> <tr> <td height="36" colspan="2" background="images/baijiaxing_r4_c2.jpg"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="30"><div align="center"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/index_r24_c15.jpg" width="10" height="10" /></div></td> <td width="193"><span class="size14 ct">逸名网百家姓频道现已收录:</span> </td> <td width="300" align="left" class="size14"><span id="top_SP_Num" class="liston">1582</span> 个姓æ°? <span id="top_SP_ZUPU" class="liston">7128</span>个族è°?/td> <td width="195"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/index_r9_c5.jpg" width="5" height="5" />   <a style="color:#0066CC; cursor:pointer;" href="http://bjx.makebaodi.com/UserInfo.aspx"> 我的信息</a></td> <td width="30"><div align="center"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/index_r9_c5.jpg" width="5" height="5" /></div></td> <td width="149" align="left"><a href="http://www.makebaodi.com/mr/list.asp" style="color:#0066CC">点击进入名人频道</a></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="24" colspan="2" background="http://bjx.makebaodi.com/images/AddFamily_r3_c6.jpg"> </td> </tr> </table> <input name="HD_ID1" type="hidden" id="HD_ID1" value="173" /> <input name="HD_Type" type="hidden" id="HD_Type" /> <input name="HD_TYPE1" type="hidden" id="HD_TYPE1" /> <input name="HD_ID" type="hidden" id="HD_ID" /> <input id="HD_Content" type="hidden" /> <table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td width="645" valign="top"> <table width="645" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="150" > <img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c6.jpg" alt=""/> </td> <td > </td> <td width="300"> <table> <tr> <td align="right" width="290" height="30" background="http://bjx.makebaodi.com/images/AddFamily_r2_c3.jpg"> <table> <tr> <td> <input name="txtdisc" type="text" id="txtdisc" style="width:110px;" value="请输入搜索姓æ°? onfocus="if(value=='请输入搜索姓æ°?) {value=''}" onblur="if (value=='') {value='请输入搜索姓æ°?}" onkeyup="searchSuggest1();" autocomplete="off" maxlength="8" /> <div id="search_suggest" style="display:none"></div> </td> <td> <img src="http://bjx.makebaodi.com/images/AddFamily_r2_c4.jpg" onclick="GOTO();" style="cursor:pointer"> <script type="text/javascript"> function document.onkeydown() { //使用document.getElementById获取到按钮对è±? var button = document.getElementById('ButtonId'); if(event.keyCode == 13) { GOTO(); event.returnValue = false; } } </script> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table><br /><br /> <table style="width: 630px; height:94px;border-bottom:1px dashed #cccccc;"> <tr> <td rowspan="3" style="width:88px; background-image:url(http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c2.jpg);"> <span style="font-size:50px; font-weight:900; color:Black">é»?/span> </td> <td width="50"> </td> <td align="left"> <table> <tr> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c3.jpg" alt=""/></td> <td width="100"><span style="font-size:12px;">拼音ï¼? huáng</span></td> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c4.jpg" alt=""/></td> <td width="130"><span style="font-size:13px;">古代排名ï¼? <span id="SP_GDPM">ç¬?å?/span></span></td> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c5.jpg" alt=""/></td> <td width="130"><span style="font-size:13px;">现代排名ï¼? <span id="SP_XDPM">ç¬?6å?/span></span></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="50"> </td> <td align="left"> <table> <tr> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c11.jpg" alt=""/></td> <td width="200"><span style="font-size:12px;">更新时间ï¼? 2011-5-31 17:40:00</span></td> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c12.jpg" alt=""/></td> <td width="170"><span style="font-size:13px;">浏览次数ï¼? <script type='text/javascript'>AjaxGetHits("DIV_Hits");</script> <span id="DIV_Hits"></span>æ¬?/span></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="50"> </td> <td align="left"> <table> <tr> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r4_c14.jpg" alt=""/></td> <td width="100"> <table> <tr> <td> <span style="font-size:12px;">姓氏人数ï¼?</span> </td> <td> <script type='text/javascript'>AjaxShowZIBEI("SP_MemberNumber");</script> <span id="SP_MemberNumber"></span> </td> </tr> </table> </td> <td width="20"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c15.jpg" alt=""/></td> <td width="130"> <table> <tr> <td> <span style="font-size:13px;">族谱数量ï¼?</span> </td> <td> <script type='text/javascript'>AjaxShowZIBEI("SP_ZUPU_Number");</script> <span id="SP_ZUPU_Number"></span> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table style="width: 645px; height:130px;"> <tr> <td width="20" height="30"> <img src="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r4_c6.jpg" alt=""/> </td> <td width="200" height="30" align="left"><a href="http://www.makebaodi.com" target="_blank">http://www.makebaodi.com</a></td> <td align="right"> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <div id="ckepop"> <a class="jiathis_button_qzone"></a> <a class="jiathis_button_tsina"></a> <a class="jiathis_button_kaixin001"></a> <a class="jiathis_button_renren"></a> </div> <!-- JiaThis Button END --> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table height="48"> <tr> <td width="100"></td> <td width="107" style="background-image:url(http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c7.jpg);" align="left"> <a href="http://www.makebaodi.com/bar/t.asp?/=%bb%c6%ca%cf%bc%d2%d7%e5" class="size14" target="_blank" style="margin-left:15px;">[<span style="color:#FF6600">黄姓</span>贴吧]</a> </td> <td width="107" style="background-image:url(http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c7.jpg);" align="left"> <a href="http://bjx.makebaodi.com/FamilyList.aspx?ID=173" target="_blank" class="size14" style="margin-left:15px;">[<span style="color:#FF6600">黄姓</span>族谱]</a> </td> <td width="107" style="background-image:url(http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c7.jpg);" align="left"> <a target="_blank" href="http://www.makebaodi.com/mr/list.asp?string=%bb%c6&collection=fname&s=1" class="size14" style="margin-left:15px;">[<span style="color:#FF6600">黄姓</span>名人]</a> </td> <td width="107" style="background-image:url(http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c7.jpg);" align="left"> <a href="http://bjx.makebaodi.com/MemberList.aspx?FName=%bb%c6" target="_blank" style="font-size:14px;margin-left:15px;">[<span style="color:#FF6600">黄姓</span>族员]</a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="645" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td> <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="15"></td> <td id="tit1" width="72" height="33" align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg2.jpg" style="cursor:pointer; font-size:14px; color:White" onclick="ChangeTT(1)" >基本资料</td><td width="5"></td> <td id="tit2" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(2)" >姓氏来源</td><td width="5"></td> <td id="tit3" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(3)" >郡望堂号</td><td width="5"></td> <td id="tit4" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(4)" >家乘谱牒</td><td width="5"></td> <td id="tit5" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(5)" >迁徙分布</td><td width="5"></td> <td id="tit6" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(6)" >历史名人</td><td width="5"></td> <td id="tit7" width="72"align="center" valign="middle" background="http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg" style="cursor:pointer;font-size:14px; color:Black" onclick="ChangeTT(7)" >字辈</td><td width="5"></td> <td align="center" valign="middle"> </td> </tr> </table> <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-bottom:1px solid #ED8622;border-left:1px solid #ED8622;border-right:1px solid #ED8622; border-top:1px solid #ED8622"> <tr> <td valign="top" align="center"> <div id="DIV_1" style="display:block"> <table width="600" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="姓氏排名"> 姓氏排名</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   <img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(1,'1')"> 纠错</a></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <span id="SP_Ranking" style="line-height:25px; font-size:14px;">根据2005年由中国科学院遗传与发育生物学研究所袁义达主持完成、袁义达 钟蔚伦主编的《当代百家姓》里所发布的百家姓最新顺序,黄姓排名<span style="color:red; font-size:16px;">7</span>位。百家姓排名<span style="color:red; font-size:16px;">96</span>位!<br/></span><br/> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="center" class="x2"> <table width="500" height="50" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td style="width:200px;"> <span id="SP_LEFT"><a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/85.html" title='近代排名ç¬?ä½?古代排名ç¬?ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">çŽ?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/101.html" title='近代排名ç¬?ä½?古代排名ç¬?4ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">å¼?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/310.html" title='近代排名ç¬?ä½?古代排名ç¬?52ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">åˆ?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/87.html" title='近代排名ç¬?ä½?古代排名ç¬?0ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">é™?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/93.html" title='近代排名ç¬?ä½?古代排名ç¬?6ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">æ?/a>    </span> </td> <td style="width:100px;"> <span id="SP_Name" style="font-size:40px; color:Red">é»?/span> </td> <td style="width:200px;"> <span id="SP_RIGHT"><a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/78.html" title='近代排名ç¬?ä½?古代排名ç¬?ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">èµ?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/82.html" title='近代排名ç¬?ä½?古代排名ç¬?ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">å‘?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/83.html" title='近代排名ç¬?0ä½?古代排名ç¬?ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">å?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/227.html" title='近代排名ç¬?1ä½?古代排名ç¬?50ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">å¾?/a>    <a href="http://bjx.makebaodi.com/Html/80.html" title='近代排名ç¬?2ä½?古代排名ç¬?ä½? style="cursor:pointer; color:blue; font-size:18px;" target="_blank">å­?/a>    </span> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="起名规则"> 起名规则</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">  <img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(2,'1')"> 纠错</a> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <span id="SP_Rule" style="line-height:25px; font-size:14px;">é»?Huang-最好不用声母是g.k的字为名,双字名应避免全都用h.声母.uang韵母或阳平调的字ã€?最好不全用上下结构的字。注意名的意义与"é»?字的"黄色"的含义相连不要产生不佳的歧义。请注意,据1998年最新统计,您的姓氏是第八大姓,若起名不慎,重名率非常高!您的姓氏笔画为11画ã€?/span><br/><br/> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="字母拼音"> 字母拼音</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   <img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(3,'1')"> 纠错</a></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <span id="SP_ZM" style="line-height:25px; font-size:14px;"><table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#CCCCCC" class="border3"><tr><td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tr align="center" valign="middle" bgcolor="#F7F7F7"><td height="30">姓氏</td><td>大陆</td><td>台湾</td><td>香港</td><td>澳门</td></tr><tr align="center" valign="middle"><td height="30" bgcolor="#FFFFFF">é»?nbsp;</td><td bgcolor="#FFFFFF">huáng </td><td bgcolor="#FFFFFF">Huang</td><td bgcolor="#FFFFFF">Wong</td><td bgcolor="#FFFFFF">Vong</td></tr></table></td></tr></table></span><br/> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="QQ姓氏图像"> QQ姓氏图像</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height:10px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <img src="http://www.makebaodi.com/Images/Surname/25e925bb2584.jpg" style="margin-left:230px;"/> <img src="http://www.makebaodi.com/Images/Surname/qq_25e925bb2584.jpg"/> <br /> <br /> <span style="float:left; margin-left:10px; font-size:14px;">QQ头像使用方法</span><br /> <span style="float:left; margin-left:10px;font-size:14px;">    把鼠标放到上面的一个QQ头像图片上,点击右键,选择“图片另存为”,把QQ头像保存到桌面上,然后点击QQ面板的“菜单”→“设置”→“个人设置”,这时就进入QQ的“个人设置”面板,然后在QQ头像右边点“更改”→选择“本地上传”→选择你刚保存的头像→最后点“确定”,这在你就拥有了超个性的QQ头像了,赶快试试吧ã€?/span> <br /><span style="float:right; margin-right:15px;font-size:14px;">只有QQ会员或QQ等级åœ?6级以上的用户才可以使用QQ自定义头像!</span> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="姓氏名人"> 姓氏名人</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size:14px;" align="left"><br /><script type='text/JavaScript' src='http://www.makebaodi.com/GetXinMinRen.asp?fname=%bb%c6' charset="gb2312"></script></td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="left" class="x2" style="line-height:25px">   <span id="Span3" style="line-height:25px; font-size:16px;"></span><br/> </td> </tr> <tr> <td width="97" height="30" valign="bottom"><table width="82" height="23" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_m1.jpg" class="size12 ct black" align="center" title="起名示例"> 起名示例</td> </tr> </table></td> <td width="555" class=" size14" align="left"> </td> <td width="73">   </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size:14px; line-height:20px;" align="left"><br /><script type='text/JavaScript' src="http://www.makebaodi.com/GetXinNames.asp?fname=%bb%c6" charset="gb2312"></script><br /></td> </tr> </table> </div> <span id="SP_1" style="display:none"></span> <span id="SP_2" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(4,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_2" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>黄姓起源</li> 黄姓与本族远古先民对天然黄色的感悟有关。古人就以青、黄、赤、白、黑五色作为主要的颜色,并配上方位:青一东,黄一中,赤一南,白一西,黑一北。黄色的方位,正好在东南西北四向的中央。古老的中原大地,遍地皆黄,还有奔腾千里的黄河ã€? 黄姓的古代先民,是一个崇拜黄色事物的氏族,故自称黄人黄族。他们先有了黄色的概念、词汇,但却没有表示这一概念的文字;而喜爱黄色事物的这个“黄族”氏族,恰好他们又喜爱佩玉,于是,他们就以能反映本氏族特征的佩玉的图形符号来代表他们的氏族,这样,原来是表示佩玉的“黄”字,被借来表示黄色,成为黄色的符号,也成为表示黄人的标志。文字随着历史的演变,黄字的本义早已成为了历史,后人常用的却是它的假借义ã€? 以下具体介绍几种黄姓的来源: 一、来源于少昊氏,在远古蒙昧洪荒时代的中国东部地区,有许多以鸟为图腾的原始人群,生活在这一广大地区,典籍称之为东夷。其中有9支氏族最为强盛,组成为部落联盟集团,史书称其为九夷。据《古本竹书纪年》,这九夷是畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、凤夷、阳夷。其中的黄夷氏族,就是黄姓的最古老的族源ã€? 黄夷是因为崇拜黄鸟而得此名。其发源地在今内蒙古东部、燕山之南的辽河西源西拉木伦河流域。远古时代,在燕山南面的古幽州一带,栖息着各种鸟类,其中有一种后人称为黄鹂、黄莺的黄鸟。这种黄鸟,不仅小巧精灵,色泽艳丽,而且叫声清脆,婉转悦耳。《诗·周南·葛覃》的第一节这样描写:“葛之覃兮,施于中谷,维叶萋萋。黄鸟于飞,集于灌木,其鸣喈喈。”对于长期采集、狩猎在山林中的原始先民们来说,这小巧活泼的小黄鸟,它们成群地在空中林间飞腾、跳跃、呜叫,给先民们带来天籁般的谐趣和原始愉悦。他们对黄鸟的喜爱之情,转而变为尊敬,后来发展至顶礼膜拜,就把它当作自己氏族的守护神和标志,因而也就成为这一氏族的图腾。这个氏族就叫做黄鸟族、黄氏族,简称为黄夷、黄族、黄人,成为东夷族鸟夷的一支ã€? 黄氏族人所居之地,地名多带黄字。辽河西源西拉木伦河,古代叫黄水,后来才改为“潢水”。《热河志》卷七十一潢河:“《新唐书》始作潢字,辽金史因之。《清一统志》原本谓别于西黄河,故曰潢。”后来,黄人由内蒙东部向东南方向迁徙,经河北迁安县西的黄山和束鹿县的黄丘进入山东半岛,加入东夷集团,成为九夷之一的黄夷。今山东黄县东南有古黄城,掖县南有黄山,兴博县有黄山,黄阜、济南西å?0里也有黄山。这一带就是远古黄夷栖息活动的地区ã€? 在东夷集团中,黄人的势力发展非常迅速,很快就成为东夷集团中势力强大的一支,因而被推尊为部落联盟首领。在野蛮时代中期,东夷部族集团由凤夷氏族的少昊金天氏为部落联盟大首领时,黄夷就与风夷结成了婚姻氏族,后来又加入了少昊部落。当时,东夷集团都普遍崇拜鸟。由于东夷集团大首领少昊氏族的图腾是凤,因此凤便成为百鸟之王,成为了神鸟。凤鸟中有一种雌性的鸟,叫做çš?后来写作å‡?。这种鸟与黄鸟一样,通身都鲜艳亮丽的黄色羽毛,而且这两种鸟名的读音完全相同。皇鸟是凤鸟的配偶,恰巧黄夷又是凤夷的婚姻氏族。这些相同、相似、相通之处,黄人便自然地用凰鸟来取代原来作为氏族图腾的普通小黄莺,崇拜的对象改成了凰鸟。这样,黄鸟变成了皇(å‡?鸟,黄夷的图腾由黄鹂鸟变为金凤凰ã€? 当历史进入到野蛮时代中期,大约是炎黄之世时,东方黄夷部落部分成员陆续内迁到了华北平原和黄河中下游地区时,展现在他们眼前的尽是一片黄色:黄色的平原,黄色的山峦,还有横穿北部中国的黄色的大河,人们便崇拜起大地和大河并把这条河叫做黄河ã€? 由于黄人内迁中原,用原本是黄鹂鸟的颜色“黄”字来指称大地的颜色,所以才有了《说文解字》“黄,地之色也”的释义ã€? 黄人加入东夷集团后,与少昊氏结成了婚姻氏族的关系。后来,少昊氏族势力越来越强大,少昊就成为东夷部落集团的大首领,这样,黄夷降而为少昊部落的附属氏族,它与少昊凤鸟族的关系也由婚姻氏族变为父子氏族。因此,黄夷便以少昊为本族始祖。《宋学士集》说:少昊世代为水官之长,颛顼时他被封于汾川,后世尊其为汾水之神。春秋时台骀的后裔建立了沈、姒、蓐、黄等国,后被晋国一一灭掉,其中黄国的公族子孙以国为姓,成为黄姓的一支,晋国的黄渊便是其后裔ã€? 少昊,大约生当炎黄之世,是一位极富传奇色彩的神话人物。关于他的事迹,各种典籍的记载不尽一致,光是他的名字,各种典籍就有很多种不同的写法,如“少昊”、“少皓”、“少皋”、“少嗥”、“睥”、“少阜”、“少晖”等,还有不同的称呼,如称为“朱宣”、“白帝”、“西皇”、“金天氏”、“穷桑氏”等ã€? 据《左传》、《帝王世纪》记载,少昊名叫挚。他的母亲,《帝王世纪》说是“女节”,《拾遗记》说是“皇娥”。《春秋元命苞》载:黄帝之时,有大星如虹,下流华渚(今河北盐山东å?,女节在梦中幻觉这颗巨大的流星落在身上,意感而生下了少昊。《拾遗记》卷一则更有一段神奇而缠绵的叙述:皇娥处璇宫而夜织,或乘桴木而昼游,当她来到穷桑的苍茫之浦时,遇到一位神童,他的容貌俊美绝俗,自称是白帝之子,即太白星之精。这位太白星化身的美少年,下凡降落在苍茫水边。他与皇娥相遇,便一见钟情。帝子与皇娥并坐,抚桐峰梓瑟,皇娥依瑟而清歌,白帝子答歌,从此与皇娥嬉戏宴游,乐而忘归。享受了一段浪漫生活之后,皇娥便怀有身孕,后来生下一位圣子,取名叫“挚”。因生于穷桑,又取名为“穷桑氏”,也叫“桑丘氏”。这就是黄姓的远古始祖ã€? 少昊挚长大后,成为东夷族鸟夷的首领,后来氏族壮大,当上了东夷部落联盟首领,便从原来的住地穷桑(今山东曲阜一å¸?迁都曲阜ã€? 少昊族是古史上确切记载以鸟为图腾的氏族。《左传·昭公十七年》记载郯子谈上古的氏族标记时云:“我高祖少嗥挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。”这是说,少昊即位之日,有风飞集于庭,少昊氏认为这是祥瑞之兆,因此以凤鸟为族神,以凤鸟为图腾,以鸟给各个氏族命名,称自己氏族为“凤鸟氏”。《拾遗记》也有与此大致相同的一段话:“及皇娥生少昊,号曰穷桑氏,一号金天氏。时有五凤,随方之色,集于帝庭,因曰凤鸟氏。â€? 《左传·昭公十七年》对少昊的功绩,有比较具体的记载:“凤鸟氏历正也,玄鸟氏司分者也,伯赵氏司至者也,青鸟氏司启者也,丹鸟氏司闭者也……利器用,正度量,夷民者也。”大意是,凤鸟氏,就是掌管天文历法的官;玄鸟氏,是掌管春分秋分的官;伯赵氏,是掌管夏至冬至的官;青鸟氏,是掌管立春立夏的官;丹鸟氏,是掌管立秋立冬的官……改善器物用具,统一尺度容量,让百姓得到平均的。这段话记载了少昊测量天象、制定历法、发展生产、订立制度标准的功绩。在历正、司分、司至、司启、司闭这五种鸟宫中,比起司分(春分与秋åˆ?、司è‡?(夏至与冬è‡?、司å?上半年的立春与立å¤?、司é—?下半年的立秋立冬)来,凤鸟氏是观象授时、确定历法的主体,故云“凤鸟氏历正”。这是少昊氏最大的功绩。《路史·后记》也说少昊氏是中国古代最早确定星宿的部族,曾“法度量,调气律,行二十有八宿”,还将北辰列为最尊贵的星位。后世以星宿定部族区域,以星定人,均源于此。少昊氏还是一个会创作乐曲的氏族,史称少昊曾作乐名曰《九渊》ã€? 另外,大量的神话传说也以各种神异的方式叙述了少昊在测量天象、制定历法方面的主要功绩。《帝王世纪》说,少昊当东夷部落联盟领袖,一直当了一百年后才去世ã€? 二、黄姓的血缘祖先,是夏朝东夷族首领伯益ã€? 伯益的父亲是皋陶。《潜夫论·志氏姓》说:“梁、葛、江、黄……皆皋陶之后也。â€? 皋陶,名繇,字庭坚,是历史上著名的传说人物。据《帝王世纪》的说法,他出生于曲阜少昊之墟。曲阜,偃地,故舜帝赐其为偃姓。据《世本》和刘向《说苑·君道》,皋陶当上了大理之官,作五刑,即负责氏族政权的刑罚、监狱、法治。传说他的外貌是青绿色,像一个削皮的瓜。他的嘴唇像鸟喙,是至诚的象征,能洞察人情,明白决狱。《论衡·是应》说皋陶治狱,当判决有疑时,就令獬豸决狱。传说中的獬豸,就是只有一只角的羊。据说它很有灵性,能分辨是非曲直,确认犯罪与否,如被疑对象有罪,獬豸就会以角顶触。这种办法很灵验,故典籍称其为“助狱为验”的“一角圣兽”,史书上说当时天下无虐刑,无冤狱,小人畏惧,天下太平。舜帝对他的成绩极为赞赏,便把他封于皋,所以,又叫皋繇。因为上古“陶”、“繇”读音相同,所以又写作皋陶、咎陶、咎繇。皋陶帮助夏禹当上了中原华夏部落政权的领袖,夏禹很感激,便指定他为自己的接班人,正准备让位,但皋陶却于这时去世了。死后,葬在六地,即今安徽六安市。古时,这里有皋陶墓。世人又称为公琴ã€? 皋陶生了六个儿子(或说三个),长子大è´?读bié—?,即伯益,是黄、赵、江、秦等姓的共同血缘祖先ã€? 伯益,原姓伊氏,名益,字赜凯(《水经·洛水注》引《百虫将军显灵碑ã€?,又字虞ä½?《汉书人表考》卷äº?。他是传说中的一位大英雄ã€? 年轻时的伯益,就很聪明,有才智,《吕氏春秋·勿躬》说他发明了以封占卜岁时吉凶的方法,又最早发明打井取水。关于打井取水的事,有些典籍说得很有故事性和趣味性,《淮南子·本经训》云:“伯益作井而龙登玄云,神栖昆仑”ã€? 由于伯益富有才华,夏禹就向当时中原氏族联盟政权首领帝舜推荐他,帝舜派他辅佐夏禹治水。在佐禹治水的过程中,他立下了大功,夏禹在治水成功后受赏时对舜说伯益也有功劳。舜便赐给伯益白色的旗旒,并说:“以后你的子孙一定会昌盛çš?â€?《史记·秦本纪ã€?舜的话果真灵验,后来伯益的后嗣非常繁盛发达ã€? 《国语·郑语》上说,伯益能议百物,以佐帝舜。伯益来自东夷少昊鸟氏族,所以传说他能知禽兽之言,能与飞鸟通话,《汉书·地理志》云:“伯益知禽兽。”《后汉书·蔡邕传》云:“伯益综声于鸟语。”说的都是这个意思,这与中国最早的史书《尚书》上所言伯益“佐舜调驯鸟兽,鸟兽多驯服”的意思是相通的,所以舜曾任命他为虞官。《孟子·滕文公上》另有记载,说舜派遣伯益担任火官,伯益用火焚烧山泽,迫使猛兽逃匿,使过着畜牧流徙生活的人们从此过上了安居垦种的生活。后世尊他为保佑人们免遭猛兽伤害之神——“百虫将军”,并修庙祭祀他,就是这个原因ã€? 舜对伯益的十分信任和器重,便将自己美丽的小女姚氏嫁给了他,并且封伯益于费,所以伯益又叫大费,或叫费侯ã€? 舜之后,夏禹继承了华夏部落联盟首领。禹对皋陶伯益父子都非常信任,先打算把自己的王位禅让给皋陶,不意皋陶去世,后指定皋陶长子伯益为自己的继承人,并在晚年授政于益,让自己的儿子夏启为臣。夏禹在ä½?0年,东巡会稽时逝世,临终遗言传位给伯益。传说伯益为夏禹守丧三年后,将王位避让给了夏启,自己在箕山之北隐居下来。在华夏族人的拥立下,夏启于是即天子之位。这时,中国历史上第一个王朝——夏朝建立,原来氏族社会“公天下”终于被阶级政权的“家天下”所取代,中国历史进入了文明时代。夏启即天子位以后,便开始消灭伯益的势力,在夏启六年,将伯益杀害。伯益死后,夏启以隆重之礼厚葬伯益,又“岁善牺牲以祠之â€?《越绝书·吴内传ã€?,即每年都以牺牲来祭祀他的亡灵ã€? 伯益虽然被害,但他的家族后裔却十分繁荣昌盛,所分衍出黄、赵、江、秦等十多个姓氏,都尊他为始祖ã€? 三、黄姓源自远古嬴å§? 我国上古有三皇五帝的传说,五帝之一的颛顼与后来的黄姓有直接的血源关系。颛顼实际上是上古的一个部落首领,号高阳氏,相传他出生于若水,居于帝丘(今河南濮阳东å?,曾任命重为南正之官,掌管祭祀天神;任命黎为北正之官,掌管民事。可见颛顼的部落已经有了国家政权的雏形。颛顼怒触不周山的故事在我国广泛流传,据《淮南子·原道》记载,颛顼曾与共工争帝,颛顼不胜,怒触不周山,而不周山是天的西北支柱,它的崩毁造成天向西倾斜,江河遂向东流去。颛顼的曾孙陆终娶鬼方之女。传说此女长期怀孕而不生产ï¼?1年后,其左肋裂开,生出了3个儿子,同样右肋也生出了3个儿子。他们的后裔分成了许多氏,其中之一为赢氏。嬴氏又分成äº?4个分支,其中之一即黄姓。陆终的子孙在周武王灭商之后被封于黄,其都城在光州定城西 12里,即今河南潢川县西。由于黄国与楚国邻近,所以长期依附于楚国。其实从血缘上看,楚国王族与黄国有着密切的关系,楚国的祖先是陆终的第六子季连,即从其母肋下生出来的儿子之一。周文王时季连的后裔鬻熊为文王师,由于这个原因,周成王便封其子于丹阳,从此建立了楚国。楚国强大以后,便不断扩张疆土,消灭了周围许多小国。公元前648年,黄国终于被楚国灭亡了。黄国灭亡后,其国人不忘故国,遂以黄为姓。他们虽然分散于各地,但多距原黄国不远,其中在江å¤?今湖北新洲县è¥?一带聚居最多,故后人遂以江夏为黄姓的郡望ã€? 四、黄姓源自陆ç»? 陆终始祖说相当普遍,尤盛于浙、川、滇、黔、桂、台湾等省,氏学经典《元和姓纂》中明言:“黄,陆终之后,受封于黄,为楚所灭,以国为氏。â€?在以陆终为始祖之说中,黄姓家谱中还出现了几种与此紧密相关而又不尽相同的说法。一是以陆终之子为始祖,如广东《开平黄氏族谱》宋庆元四年(1198)的谱序说:“我黄氏,派出陆终之季子讳云者,轩辕黄帝七世孙也。”另一种情况是以陆终之孙为始祖,如《中国文化百科全书》“氏族”章所引台湾《黄氏宗谱》以陆终长子昆吾之子高为黄氏一世祖。还有一种很特别的情况,如《新安黄氏会通谱·黄氏得姓之祖》中,并列陆终及其后裔四人:陆终、樊(陆终之子)、梁(樊之后,事周武王)、缗(梁泽之后)。在陆终的子孙后裔中,有相当数量的黄姓家谱都以南陆为公为一世大始祖ã€? 五、黄姓源自湖南陆å…? 南陆公始祖主要流行于江西、福建、广东、香港、南洋地区等。如江西永丰《龙山黄氏宗谱》、鹳薮谱、宝安坪山谱、潮州谱、《客家姓氏渊源》等,都宗南陆为一世大始祖,或称为“天下黄氏发源之远祖”。南陆系昆吾长子ã€? 六、黄æ¸? 黄渊始祖主要流行于江西、福建、云南等省的一些地区,如云南威信谱在“渊”字条下明言:“世谱录渊公为一世始祖。”又引《十朋谱》之语:“渊公字好善,迁居黄岗之地,子孙多以公为始祖。â€? 七、黄姓源自黄国以国为å§? 黄国的建立: 1.潢川黄国 建国的时间是在公元前21世纪夏代初年ã€? 黄国为伯益后代所建,而伯益是被夏启杀害的。伯益死后,夏王朝与伯益后裔东夷族的斗争并未结束。作为伯益东夷集团的一支,黄国也一直参加了反抗夏王朝的斗争。这种斗争从夏启开始,一直持续到夏朝第八代国王姒芬时期,《竹书纪年》有这样的记载:“后芬即位三年,九夷来御,曰畎夷……黄夷、白夷……风夷。”这里所说的黄夷,已不是远古炎黄时代的黄夷黄鸟氏族,而应是指夏代的黄国。至夏芬时期,黄国已被夏王朝所征服ã€? 被征服的黄国,后来又有许多人参加了商族灭夏的斗争。公元前16世纪,原来属于东夷集团的殷商部族在杰出首领成汤的领导下不断强盛起来,最后消灭了夏王朝,建立起历史上强大的殷商帝国。黄国与商族同属原东夷集团,都受夏王朝的压迫,因此,当商族兴起、夏商鼎革之时,黄国人便立即参加了商族反夏、灭夏的斗争。商朝建立后,黄国成为了商的小盟国ã€? 两周之际,黄国势力有所发展,它与淮水流域的同族,原东夷集团的江、道、柏、弦等诸嬴姓国结成同盟,并成为东夷诸嬴姓小国的盟主。它还通过与周王朝封在汉阳地区的同族姬姓诸国的联婚,以改善与周王朝及中原各国的关系。也正是åœ?这一时期,南方的荆蛮楚国日益强大,对淮、汉流域诸小国的威胁也日益严重,因此,黄国更进一步加强与嬴姓诸国的同盟,又与汉东的姬姓随国结成同盟,共同抵抗楚国的威胁和侵略。公元前704年,“楚子会诸侯,黄、随不会”。黄、随两国的抵制,使楚国大为恼火,便在这一年派è“?weiä¼?章出使黄国进行谴责,同时派大军攻打黄的盟国——随ã€? 《春秋》记载,僖公二年(å‰?58),黄国与相邻的同姓小国江国一起参加了齐侯主持的贯(今山东曹县南10里处)之盟会,次年又参加阳è°?今山东阳谷县)之盟,从此与中原齐、宋、郑、卫、鲁等诸侯国结成了反楚同盟。公元前656年,黄国与齐、鲁、宋、卫、江等盟国一起攻打亲楚的陈国。次年,楚国便进行报复,决定灭掉黄国。但黄国的统治者自恃与中原大国的同盟,又有齐、宋等中原大国的庇护,所以,没有作战略防御。公元前648年,楚成王以黄国不向楚王纳贡为借口,大举入侵黄国。因黄国既不设防,盟国又坐视不救,结果以惨败告终。历史上建国长达1400余年的古老黄国,至此被楚国灭亡ã€? 关于古黄国故城的地理位置,据考古调查和考证,古黄国故城位于今河南省信阳地区潢川县西åŒ?公里淮水之南、潢河西岸的隆古乡。黄国故城遗址至今仍在,保存完好,是河南省重点文物保护单位之一。城内遍布春秋时代的遗址遗物,鼎足、鬲足、铜镞、瓦当俯拾皆是ã€?978年文物普查时,在故城内发现青铜冶炼、制造作å?2处之多,还出土了一批铜器残片。城西,则是一片密集的墓葬区ã€? 1983年在河南潢川之南的光山县城旁宝相寺发掘了古黄国国君黄君孟夫妇的合葬墓。墓主是春秋早期黄国灭亡前的某一任君主黄君孟夫妇。黄君孟其人,经传无载,也不见于谱牒。墓中夫妇都是三重棺,即内椁、外椁、内棺。黄君孟的夫人孟姬,是某一周同姓国大贵族之女,生前高贵,故死后陪葬享受了与国君相等的规格。黄君孟夫妇墓中还出土了不少精美的青铜器、玉器、竹木漆器、丝织片,共200余件。其中最多的是玉器,而且精美绝伦,这是其他诸侯国墓所没有的现象。黄君孟的随葬器物共70件,其中玉器ä¸?4件;黄夫人棺中的随葬器物å…?169件,其中玉器131件。玉器中,又是佩玉为主,造型是生动写实的虎、鱼、蚕、人首等形状,还有兽面纹、窃曲纹等繁复古朴的玉器,十多件色彩艳丽的玛瑙串饰。从这些玲珑剔透、造型精美的大批玉器中,我们可以看出黄国极高的琢玉水平。黄国在春秋前期与姬姓国有联姻和结盟关系。黄国在周朝被封为子爵,所以国君自称“黄君”或“黄子”ã€? 2.晋地汾水黄国 这个汾水之黄,是少昊裔孙台骀的后裔建立的。少昊去世后,黄帝集团的颛顼取代了少昊的部落联盟首领权,原少昊部落的许多鸟夷氏族纷纷向中原内地迁徙,有的还加入到中原华夏颛顼集团。据《左传·昭公元年》记载,少昊的裔å­?å¬?昧,做了华夏部落颛顼的水官。昧生了两个儿子,其中一个叫台骀。台骀像他的父亲昧一样,很善于治水。当时,汾、洮两河水涝成灾,久治不好。颛顼派善于治水的台骀前去治理。台骀采取疏导和障堵相结合的办法治水治河,很有成效。汾、洮两水治好后,人民得以安居。为了嘉奖台骀治理汾、洮的大功,颛顼便将汾川流域封给他作采邑。台骀去世后,人们感怀其功德,尊他为汾水之神。以后,台骀的后裔,在这里建立了沈、姒、蓐、黄四个小邦国。黄夷建立的黄国,是其中杰出的一个。所在之地汾、洮,汾水即今山西汾水,洮水为今山西闻喜县涑水河上游的洮水。洮水北岸、绛县西30里有地名横水(即黄æ°?,旁有一溪名横水,又叫黄水,是洮水的支流。这一带便是古黄国的故地。至春秋早期,周人在这里建立的晋国强大起来,兼并这里的小邦国,黄国也被晋国所灭ã€? 嬴姓黄国被灭之后,黄人以国为氏,姓黄氏,成为历史上黄姓宗族的族源之一。这支嬴姓黄氏的分布,主要集中在今山西一带。春秋时,黄姓宗族的许多成员在晋国做官任职,,如晋国贵族大臣黄渊,就是此支黄氏的后裔ã€? 此支黄氏,后代宗族衰弱,载于典籍史书的人物仅见黄渊一人。这支晋地黄国之后的黄氏,后来日见衰落而至于消失。故天下黄姓,都公认祖根在河南潢川ã€? 八、别姓改黄姓 1.王改黄。上古音黄、王相同,今天我国仍有一些地方黄、王不分。《舆地纪胜》卷一百二十八:“闽州越地……皆蛇种,有王姓,谓林、黄等是其裔。”可知古老闽越王姓中有一部分是因音读混淆而改姓黄。又据《幼学堂文稿》卷四《黄忠桓公墓碑》记载:明朝末年著名抗清英雄黄得功,安徽合肥人,本姓王,后改姓黄,迁开原卫,封靖南王,后以身殉国ã€? 2.陆改黄。浙江富阳黄氏始祖黄公望,本姓陆,名坚,少孤,依永嘉黄氏,遂改其姓名。后迁富阳,其裔为富阳黄氏ã€? 3.巫改黄。巫、黄,古音近似。《江西通志稿》载:宋末进士巫双瑞,为理宗公主驸马,元人灭宋时自杀而亡。元朝追杀宋室王亲国戚,巫氏后裔遂改巫为黄。今江西石城郭北黄氏,即巫双瑞后裔ã€? 4.丁改黄。元朝著名文学家黄(氵晋)之父黄铸,本姓丁,为丁应复之子,人继义乌人黄塄为后,遂改姓黄,生子黄(氵晋)。今义乌黄氏,多为其后ã€? 5.吴改黄。据清总理大臣吴廷芳《续修宗谱序》载:桐城谢河黄氏始祖黄全三,本姓吴,为延陵季子吴季札后裔,原籍鄱阳,元末迁居桐城。为避徭役之苦,投靠亲戚鹿城黄氏,后遂改姓黄,成为今桐城黄氏的一派始祖ã€? 6.金改黄。据《棠溪黄氏族谱序》载,南宋初,有金姓武将镇守江西临川,居临川城西。后金氏的一位祖先,因逃难而易金为黄。宋隆兴年间,有金氏后裔黄细二迁居崇仁县颖秀乡棠溪,成为棠溪黄氏始祖ã€? 7.范改黄。《桐江集·黄堂记》云,邵武人黄洽,本姓范,婺州兰溪人,嗣黄氏为后,遂改姓黄ã€? 九、少数民族中的黄姓:——“黄洞蛮”是中国古代南方少数民族黄姓之源 历史上的少数民族黄氏至少可以追溯到秦汉时期闽州越地的越族黄氏。历史上少数民族黄姓的产生,完全是汉族黄姓宗族与各少数民族融合、同化的结果。这一融合同化过程,早在黄国灭亡之后就开始了ã€? 公元å‰?48年,楚灭黄,黄姓遗民们被楚国征服者强制驱逐出潢川故土,接着便大规模向东南、西南和广大江南地区迁徙。数百年后,至秦汉时期,黄姓遗民们已散处于江南、闽粤和湘、鄂、川、黔交界地带的广大地区。先秦时期,楚国江南的这些地区是当时的巴、濮、蛮、越等少数民族生活和栖息之地,因而被人们视为“南蛮荒服”的不毛之地。黄姓遗民南迁江南后,因长期与当地的土著蛮越杂居生活,到秦汉以后便有一部分黄国遗民被完全同化而融合到土著蛮越民族中去了,形成我国南方蛮越土著民族中的黄姓ã€? 黄洞蛮兴于南北朝、盛于唐代中期,是我国古代史上最闻名的少数民族黄氏。六朝隋唐时期的黄洞蛮是由汉魏时期南方蛮越黄氏族姓发展演变而成ã€? 它的形成时间大约是在陈朝。《陈书·淳于量传》:“天嘉五å¹?564å¹?,世祖使湘州刺史华皎征衡州黄洞。”又《陈书·孙场传》:“仍迁衡州平南府司马,破黄洞蛮贼有功。”这就是“黄洞蛮”之史的最早出处。黄洞蛮,也写作“黄峒蛮”,是指黄姓的溪洞蛮夷。由于汉族封建政权不断征伐和拓展,生活于湘南岭北的一部分黄洞蛮也被迫随着其他蛮越民族一起不断向南迁徙。至隋唐时期,他们已广布于岭南两广地区,成为这一时期岭南少数民族西原蛮、乌浒夷等蛮族中的重要组成部分ã€? 唐代,黄洞蛮的势力不断增强,故《新唐书·西原蛮传》有这样的记载,唐玄宗天宝年é—?742â€?55å¹?,西原蛮中的黄氏家族,与韦氏、侬氏两姓共同控制了十余州。后有韦氏、周氏不肯依附,黄氏即行攻击,把这两个家族势力一直驱赶到了海边ã€? 生活于岭南地区的黄洞蛮,不仅受到唐王朝沉重的赋役剥削,而且深受以买卖僚蛮人为奴再输于内地的“僚市”之害。至德元å¹?756å¹?,黄洞蛮首领黄乾曜在黄峒(今广西大新县è¥?聚众起义,得到了陆州(今钦å·?、朱å…?(今东å…?、武é˜?今罗城北)等一百余洞西原蛮僚的积极响应,拥ä¼?0万,先后攻陷桂管18州,席卷广西数千里地,声势浩大。黄乾曜又建立起强大的政权机构,自称中越王,并以武承斐、韦敬简为帅,公然与唐王朝分庭抗礼,坚持起义斗争è¾?年之久。乾元二å¹?759å¹?,唐王朝派大军镇压,同时采取分化瓦解政策,经过大小二百余战,才将起义镇压,黄乾曜等首领被斩首,余部归顺了唐朝ã€? 后来,黄洞蛮与唐王朝的关系趋于缓和,黄氏峒僚中部分子弟便走出山峒,参加唐政府的科举考试,有的因此加入了读书做官的行列ã€? 公元8世纪æœ?世纪初,岭南蛮洞黄姓势力在经过数十年的发展后,又迅速强盛起来。唐德宗贞元十年{794å¹´},黄洞蛮首领黄少卿、黄少高兄弟在厂‘西黄洞聚众起义反唐。唐王朝调遣大军镇压,起义军失利,被迫接受招安。元和二å¹?(807å¹?,唐王朝特任命黄少卿为归顺州(今广西靖西县)刺史,其弟黄少高为有州刺史。不久,黄少卿兄弟再次率部起义,接连攻占18州之地,席卷广西南部和广东西南部广大地区,纵横岭南两广,公开与唐朝分庭抗礼,其声威远振宇内ã€? 唐文宗李昂太和年é—?(827â€?35å¹?,唐王朝以经略史董昌龄、董兰父子为帅,采取剿抚齐下的政策,终于讨平了反叛的各洞势力,收复黄氏所占的18州,给黄洞蛮以沉重的打击。从此黄洞蛮一蹶不振,黄氏势力元气大伤,族姓成员大多奔散,有的走出山寨,融人汉族;有的南逃至越南,成为今日越南京族中的大姓;有的逃奔至湖南、贵州,成为后世当地侗族、布依族大姓;留居广西的黄洞余部,则多归太州刺史黄伯管辖,其后裔演变成今日广西壮族黄氏ã€? </div> <span id="SP_3" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(5,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_3" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>郡望堂号</li> (一)郡望 江陵郡:西汉旧族,为黄尚之族所建,唐初已废ã€? 江夏郡:兴於汉之世,为黄香之族所建,今为全球黄姓郡望ã€? 会稽郡:兴於东汉之世,为黄昌之后所建,唐初已废ã€? 零陵郡:兴於三国吴之世,为黄盖之族所建,唐初已废ã€? 巴东郡:兴於三国蜀之世,为黄权之后所建,唐初已废ã€? è¥?郡:兴於三国魏之世,为酒泉黄衍之后所建,西魏时废ã€? 晋安éƒ?南安éƒ?:晋安郡兴於西晋之世;南安郡兴於唐之世,为黄元方之后所建,宋初已废ã€? 洛阳郡:兴於南北朝东魏之世,为江夏分支,隋初已废ã€? 濮阳郡:兴於唐之世,宋初已废ã€? 东阳郡:兴於唐之世,为黄苾之后所建,宋初已废ã€? 松阳éƒ?缙云éƒ?:兴於唐之世,宋初已废ã€? (äº?堂号 宽和堂:汉代黄霸为河南太守。当时的官吏都很严肃,黄霸为政独尚宽和。宣帝时,他任廷正(司法官),因事被关在监狱。从官到民一齐为他呼冤,终于平反昭雪ã€?江夏堂:后汉黄香,小时死了母亲,他对父亲最孝,夏天用扇子把父亲的席子扇凉,冬天把父亲的被褥暖热。人夸他的孝ï¼?天下无双,江夏黄童!" 黄姓堂号还有"思敬"ã€?逸敦"ã€?敦睦"ã€?炽昌"等ã€?炽昌å ?以黄峭山公外八句诗末"炽昌"二字为名ã€? </div> <span id="SP_4" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(6,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_4" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>黄姓家谱介绍</li> 黄姓谱牒源起于何时,史籍中没有明确记载,传说早在商朝,便有陆终第四十四代孙黄成德,创修最早的黄氏宗谱传后。黄成德的第十一世孙黄飞虎,因逃避商纣王迫害而改从母å§?王”氏。后黄飞虎曾孙黄爱辅、黄爱弼等以家藏谱牒上呈周武王,得以复姓“黄”氏。商周时期,黄国已是一个独立的小邦,作为一个国家,已有专门记录黄国王族历史和世系的谱牒了,因而商周时期便应有黄姓谱牒ã€? 传说战国末年楚相春申君黄歇也曾删改增修黄氏族谱,并将谱系上呈御览,又亲自制定了黄姓最早的字派ã€? 汉魏之始,门第始兴。谱牒学也于此时开始发达起来。江夏黄氏,这时才开始了确实可信的家史族谱在民间流传。六朝隋唐是中国谱牒之学始盛时期,但因为当时黄姓的衰落,黄氏族谱也就不见于《魏书·官氏志》和《新唐书·宰相世系表》等官方正史,仍在民间流行ã€? 直到宋代,随着黄姓的兴旺,也出现了黄氏谱牒的繁荣。各地黄氏纷纷立祠修谱,家传、谱序,多见于当时名人文集中ã€? 明清以来,黄姓谱牒之学更加发达,长盛不衰。这一时期的许多族谱,至今仍被流传和保存下来。“文革”破“四旧”时期,大陆中断修谱,许多谱牒也遭焚毁,而港台、南洋则未曾中断,许多家谱还被公开出版发行。如台湾即于1961å¹´ã€?964å¹´ã€?965年曾有黄氏族谱公开出版。近年来,在大陆内地兴起了修谱和寻根之热ã€? 目前,有较大价值的黄姓族谱,一是《竹桥黄氏族谱ã€?0册,民国十五年浙江余姚“悼伦堂”第五次重修。该谱修撰极精,卷首有大理学家王阳明的序,又载有自汉丞相黄霸以后历代名人画像è®?0幅。族谱体例,“寓纪事于《编年》,以《世表》为伦次”。编年、世表之外,又另立《列传》一门,入传者有81人之多。此谱现存浙江余姚市梨洲文献馆。二是《经铿黄氏家谱》,该谱为清光绪“敦睦堂”第七次修谱,计30卷,现存武昌辛亥革命纪念馆。三是《禾坪黄氏大成宗谱ã€?卷,清光绪十五年版,是研究邵武黄氏的重要史料,现存当地黄峭山裔孙处。四是《渠阳黄氏世谱ã€?8卷,1989年湖南靖州黄氏总祠“江夏堂”第八次重修,是研究南宋大臣黄龟年家族的重要史料,主要流传于湘黔地区ã€?/div> <span id="SP_5" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(7,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_5" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>黄姓迁徙å?/li> 一、黄姓的原始祖先——黄夷的流徙 黄夷的发源地在今内蒙古东部、燕山之南的辽河西源——西拉木伦河流域。后来向东南迁徙,经河北迁安县西的黄山和束鹿县的黄丘进入山东半岛,加入东夷集团,成为九夷中的一支。再往后,在华夏与东夷的大融合之中,黄夷和其他许多少昊子孙氏族,跟随颛顼从山东半岛内迁到了中原地区ã€? 二、黄国人的迁å¾? 上古黄国之一的潢川黄国在今河南潢川县的古中原境内。自从公元前648年潢川黄国被楚国灭亡后,黄姓族人有少数逃到河南中部,大批则被迫内迁到楚国腹地,定居在湖北黄冈、黄陂、黄安、黄梅、黄石等县。今日的黄冈、黄陂、黄安、黄梅等地,据说就是因黄人迁此而得名。其中有一支内迁到楚都éƒ?今江陵、荆å·?,形成秦时著名的江陵黄氏。还有一支内迁到江夏安陆(今湖北云梦县东南一å¸?,后来发展成汉代最著名的江夏黄氏ã€? 亡国后,一部分黄国遗民仍留在潢川故地,坚守家园,顽强生活ã€? 战国时期,黄国贵族后代黄歇事楚顷襄王,于楚考烈王元å¹?å‰?62)任楚相,被封为春申君,最早的封地在今潢川县,所以,直至清代,潢川城都一直叫春申镇。后来,黄歇改封于吴 (今江苏苏å·?,他çš?3个儿子,有的就定居于江苏。据《客家姓氏渊源》所载,黄歇曾因避难而迁居于距江夏县åŸ?0里的黄鹤乡仁义村,其子孙散之四方。从战国晚期起,江夏éƒ?今湖北武汉一å¸?成为黄氏繁衍发展的中心,如汉丞相黄霸、太尉黄琼都世居江夏,故其族人以“江夏”为郡号ã€? 三、两汉到两晋的迁å¾? 汉代以后,主要由于任官的原因,黄氏分别向大江南北迁徙,北迁至河南固始、南阳等地,南迁至江西、湖南、四川等地ã€? 晋代,由于“八王之乱”、“永嘉之乱”、“苏峻、祖约为乱于江淮”这三次大的战乱,中原人被迫空前大规模的持续南迁。黄氏也是从晋代开始大批人居福建。《闽书》载:“永嘉二å¹?(308å¹?,中原板荡,衣冠始人闽者八族,所谓林、黄、陈、郑、詹、丘、何、胡是也。”据福建早期黄氏族谱记载,两晋之际,江夏黄氏族人黄元方,为官晋安太守,后定居福建,成为福建历 史上最早的黄氏望族——晋安黄氏。据说,后来的莆田黄氏、侯官黄氏等,都是黄元方晋安黄氏的后裔ã€? 四、隋唐五代时期的迁徙 唐高宗时,陈政、陈元光开漳州,中åŽ?8姓将宫随其人籍漳州,漳州黄氏即为其中之一。台湾《紫云黄氏历代世系表》亦有这方面的记载:有名黄守恭者,于唐高宗总章年间(668â€?69å¹?随陈政、陈元光人闽,垦荒致富,其子孙蕃昌兴旺,成为闽南大族。又有浯州牧马监陈渊,也在唐朝初期率许、蔡、张、黄ç­?2姓人闽,定居浯州。今福建金门黄氏,多为这支随陈渊入闽的黄姓后代。唐末,洛阳人黄子棱随父入福建,事后梁太祖朱全忠义子,累官侍御史,后避乱居于建阳之东ã€? 唐末五代时期,河南光州固始人王朝、王审知兄弟人据八闽,中原黄姓特别是固始黄氏纷纷渡江南下入闽,前往投奔。如宋人黄椿,其祖先“光州固始人也,五季之乱,从王审知入闽为判官,因家焉。后析而为三:一居福清之嗒林,一寓闽邑之黄巷,一居长乐北乡之黄垅。”再如黄振龙,“九世祖自光州固始从王氏入闽,因仕焉居,言路有直声,后迁至中丞。”据宋人何澹《黄å…?永存)墓志铭》记载,福建邵武峭山派始祖黄惟淡,也是唐末从光州固始人徙昭开的。河南光州固始,是黄氏人闽的一个重要“源头”或途径ã€? 据《唐贞观八年条举氏族事体》载,括州松阳郡四姓之首为黄氏,婺州东阳郡五姓有黄氏,濮州濮阳郡六姓有黄氏;据北宋《太平寰宇记》,鄂州江夏郡三大姓之首为黄氏,泉州南安郡五大姓之首为黄氏,处州缙云郡三大姓之首也是黄氏。隋唐时期,黄姓由一而二,开始主宗分流,分为两大支:金华黄氏和邵武黄氏ã€? 还有一支与浙江金华和福建邵武两派黄氏都有着渊源关系且也属于江夏分支的著名黄氏宗族——江西盱江黄氏ã€? 盱江,位于今江西省南城县东南,是古代的一个小驿站ã€? 盱江黄氏,兴起于唐代中期。盱江黄氏是江夏黄香曾孙黄琬的一支后裔,其始祖是黄孟偻ã€? 黄孟偻,字德崇,一字广成。他是江夏黄香的第十六代孙。生于唐高宗仪风丙子å¹?676å¹?二月十五。原籍江夏安é™?(今湖北武昌一å¸?。唐玄宗天宝丙戌å¹?746å¹?,黄孟偻ä»?0岁的高龄中进士,官任西台御史。不久,他奉命南巡江南临汝府。在巡视途中病于盱江,后就近安葬。夫人李氏故世后,合葬于此,即盱江麻姑山。黄孟(äº?é?辶)的子孙为了守护祖先坟陵,没有再回江夏故地,而是留居落籍于盱江,后来形成了有名的盱江黄氏。他们将自己的族姓郡望定在安陆,故后世凡以“安陆”为郡名的黄姓,都共宗黄孟(äº?é?辶)为始祖ã€? 盱江黄氏发展到第四代也即黄孟僻的曾孙辈黄省谕兄弟三人时,各有功名,家族大昌。这时,宗族也开始分枝ã€? 黄翰长子黄省谕,字保仁,唐宪宗年é—?806â€?20å¹?进士,官御史大夫。夫人吴氏,ç”?子:羽衣、裘、表、裹、衰。兄å¼?5人,支分数派。黄衰、黄裘兄弟二人,徙居茅山。黄表一支,家族最旺。他排行老二,居盱江。黄表的后裔,极为兴旺,散布于江西全省各地。他成为后世官溪黄氏和抚州、金溪等派黄氏的共同始祖。黄表长子黄琬,后迁居福建邵武,成为福建邵武黄氏的一支。次子黄琰,徙居金溪(今江西金溪县)枫林乡大柘村。据《湖南黄氏世谱》记载,仅黄琰这一盱江分支,就裂变出今天的乌石、火源、常丰、桂田、新田、新庄、田步、东乡、牛头岭、五里冈、五凤、宝峰、贵溪、安仁、团山、峡山、岩背、路口、蓝田、瑞州、饶山、砂源、沂阳等不同黄氏支派ã€? 黄翰的次子黄省和,字保义,又字仁甫。生于公å…?96年。唐文宗大和三年(829å¹?官任秀州崇德县令,后升节度使,封万户侯。生子黄荣。五代时期,为避战乱,这支家族便从盱江迁居至浙江金华åº?今金华市),构成金华黄氏的一支ã€? 黄翰第三子黄省居,字保信。唐宪宗期间(806â€?19å¹?官任淮南转运判官。生2子:宝、贾。长子黄宝,初任仆射之职,后官至银青光禄大夫。他的后裔,又分居饶州府安仁åŽ?今江西余江县),成为今日江西安仁黄氏始祖。次子黄贾,也官至银青光禄大夫。黄贾生3子:老大黄实,与妻张氏携三个儿子黄伯、黄住、黄任一起迁往福建邵武灵槎故城开基立业,是盱江黄氏入闽的又一个重要分支。老二黄陈,其后裔迁居河南陈州 (今河南淮阳县)。老三黄陵,徙江西广信åº?今江西上饶市)ã€? 五、宋元时期的迁徙 黄姓迅速发展和空前繁荣的时期,据《黄氏渊源》载,宋代,江夏人黄震,官至焕章阁左司马尚书,重修江夏家谱呈奏皇帝,得到了“黄氏忠孝两全,江夏无双,历代簪缨”的御批。宋代还有尚书左仆射黄潜善,他有9个儿子散处广东各地,居梅州者为多,后发展成为广东大姓。北宋末,金兵攻人开封,河南固始人黄建联南徙杭州,后成为杭州著姓,支分漳浦、饶平、陆丰等地。而最为显赫的是金华和邵武两宗ã€? 1.金华黄氏:始祖是黄香裔孙黄(艹必)。自江夏迁婺(金华åº?之浦é˜?今浙江金华市浦江åŽ?ã€? 黄(艹必),是东晋时人,黄香的第十代孙。最初在兖州 (今山东郓城县)做官,后来升为金é™?今江苏南京市)按察,故族谱上称他为按察公。当时,金陵镇守长官吴英,很赏识黄(艹必)的才干,便招他为婿。后因金陵一带战乱频仍,黄(艹必)夫妻便隐居于浦阳。以后子孙繁衍兴旺,成为东南大族浦阳黄氏ã€? 浦阳黄氏自黄(艹必)开始,祖孙3ä»?人均为官入仕,并出了3个进士,从而奠定了黄氏家业。但从第四代起,各支大多开始衰落。传至黄门侍éƒ?官名)黄汝知一代,浦阳黄氏又家业复兴,声威重振ã€? 婺州(金华éƒ?浦阳黄氏主宗传到第十七代,即江夏黄香的第二十六代黄洪、黄浩兄弟二人时,正值唐末五代之际。洪、浩兄弟二人,共生了8个儿子。其中黄洪生子三人:秘、瑕、琰;黄浩生子五人:琛、璞、圮、琬、珍。浦阳黄氏第十八代的这兄å¼?人,后来分居各地:黄(王必)由浦阳迁郯县(今浙江嵊åŽ?双井,黄瑕一支迁江西丰城洗江,黄琰、黄璞同迁江西弋阳,黄琛一支徙居江西清江,黄圯迁居江西洪州分宁(今修æ°?,黄琬一支徙居建宁浦åŸ?今福建浦åŸ?,黄珍的两个儿子黄兰、黄苣则分别徙居江西崇仁和浙江湖州ã€? 2.邵武黄姓:这支黄氏,最初是由江夏北迁至中原光州固始(今河南固始县),然后再折而向东,于隋唐之时再迁居于福建邵武ã€? 黄峭山,为海内外黄姓万派共宗的邵武黄氏大显祖。其名,其事,虽不见于经传史志,但在黄氏族人中、在黄氏家乘中,他事迹独特,名望尊显,流传久远,几乎无人不晓。黄峭山名黄峭,字峭山,又名岳,字实登,号十郎。唐末五代人,是邵武黄氏始祖黄惟淡之孙。黄惟淡原籍河南光州固始。据福建《麟峰黄氏家谱·旧序》,唐末昭宗景福二年(893å¹?九月,以王潮为福建观察使,“潮始人闽”。黄惟淡也于此时带领家族随王朝、王审知兄弟自光州固苎迁徙至福建,初居建州浦åŸ?今福建浦åŸ?,不久迁居邵武,苎籍邵武平洒ä¹?今邵武市水北乡旧县村),成为后世闻名的邵武黄氏一派始祖ã€? 黄峭山他娶了三位才德兼优的夫人:第一夫人上官æ°?亦作官氏),诰封一品夫人;第二夫人吴氏,诰封一品夫人;第三夫人郑氏。这三位夫人各生7子。这21个儿子,个个功名卓著,成就斐然,而且子孙兴旺,后嗣蕃昌ã€? 五代后周广顺元年(951å¹?正月初二,年已八十高龄的邵武和平黄氏大族祖峭山公,将21房子孙召集齐全,然后当众宣布了一个重大决定:将黄家自春申君以后数千年所积累的祖产——铜é’?0万贯,金é“?00余称,一并均分为21份,合令三妻位下å…?1房子孙,各领祖传家产一份,随即离开家乡,另立基业,各自自谋发展。当时三位夫人啼泣请求,峭山公便对原来的决定稍作改动,重新宣布:除官、吴、郑三位夫人名下各留长子一房奉养老母以尽温情之义以外,其ä½?8房子孙,不许恋此一方故土,须各自信步天下,择木而栖,相地而居。接着,峭山公卜占离家吉日,并于这一天将新修的《黄氏家谱ã€?1套,分授21子,各领一套,嘱令他们随身携带,妥善珍藏,不忘所出ã€? 邵武黄氏的这次大分析,以及随之而来的迁徙流布,相当多的黄氏谱牒都有详细记载。父子兄弟作别时,峭山公曾规定,ä»?1子所徙居之地的名称,代替 21子之名ã€? 3.客家黄氏 (属邵武分支ï¼? 宁化客家黄氏是峭山公的支裔,其开基始祖是峭山公的第九子黄化ã€? 黄化,字惟枋,号从章。又名黄宁,或黄朝化,都是因迁居地“宁化”而得名。他生于五代后梁癸酉å¹?913å¹?正月十一日,原籍邵武禾坪。公å…?51年邵武黄氏大分析时,黄化即领家室自禾坪再向西南徙居汀州府宁化县,落籍宁化石壁村,开拓新的基业。黄化在宋初中第十九名进士,官任左御史、广州刺史等职。黄化的后裔,在闽粤为官任职的不少,子孙极为兴盛,遍布闽、粤两省各地。黄化被尊为闽粤客家黄氏的始祖,为许多黄氏家谱所尊称的著名的“宁化公”ã€? 4.嘉应客家黄氏 (宁化客家黄氏分支) 嘉应客家黄氏的开基始祖名叫黄僚。据宝安坪山谱和鹳薮谱,黄僚,亦作黄辽,字海虎,号良臣,南宋(一说元ä»?人,是峭山公第八子黄化的裔孙。是南宋时期进士,初任大理寺丞,隆兴三年(1165å¹?升琼州太守,为官海南。任职期满后告老还乡,途经嘉应时,爱此地水秀山清,便卜居于嘉应州城西厢五马坊水巷口。黄僚移居嘉应后,家族兴旺,成为当地望族。其子孙广布于粤、闽、赣三省各地。在嘉应州城的黄氏宗祠里,至今供奉黄僚为始祖神ã€? 福建邵武黄氏许多支中除了最著名的一支峭山派,另外黄膺派也很著名ã€? 黄膺,据多种文献资料所述,他是唐中叶人。原籍河南光州固始,后徙居福建邵武,成为邵武黄氏一派始祖ã€? 黄膺的后裔,非常显贵,北宋时出了著名的尚书右丞黄履和大书法家黄伯思,因此,家族名扬天下ã€? 六、明清时期的迁徙 1.迁往台湾的黄姓: 明末清初,闽粤一带的黄氏,有一部分迁往台湾,人丁兴旺,与陈姓、林姓、郑姓,成为台湾的四大姓,素有“陈林半天下,黄郑排满街”的美称。后来,黄氏又播迁到了海外ã€? 早在明代以前就开始东渡海峡,迁徙人台。尔后,他们世世代代生息繁衍于此,开拓宝岛,艰苦创业。台湾的发展历史进程,将深深地铭记下他们不朽的功绩ã€? 明朝天启末年(1625â€?627å¹?,福建大旱,郑芝龙便舟载饥民数万人人台,其中有大批黄姓成员。但见于史籍记载的最早迁台黄氏,是明末南安人黄正束,他在明崇祯十å¹?(1637å¹?移居今台湾马公,后支分澎湖湖西。这以后,黄姓之人台者,便源源不断,到了清代的前期和中叶,便形成丁高潮。他们大多来自福建的泉州、漳州、汀州和广东的嘉应、潮州、惠州等地,散居于台湾各地。他们往往成为后世台湾黄姓各支派的人迁始祖ã€? 据《闽台关系族谱资料选编》节选《桃源蓬莱黄氏族谱》记载,福建永春县桃源蓬莱黄氏家族第十四世的黄毓盼,第十五世的黄宗选、黄宗琅、黄宗瑶,第十六世的黄文令、黄绍养、黄绍禁,第十七世的黄克凉、黄克甚、黄克读、黄克炉,第十八世的黄鸿钗、黄鸿胖、黄开仓等大批族人,都先后渡海徙居台湾ã€? 晋江《安海金墩黄氏族谱》即记载,该族第十一代有黄贻鼐,第十二代有黄微熔、黄素官、黄光辉,均居台湾ã€? 光绪《临海黄氏家谱ã€?抄本)所载,福建泉州临海黄氏,在清乾隆年间便有人开始迁往台湾。此后,该族子孙多有徙居台湾淡水、基隆等地者。如第六代有儒生黄王艺,于雍正时游学台湾邦寮浪桥,后来就落籍台湾;第八代有黄佳和迁往基隆、黄昕移居淡水;第九代有黄豆附徙台湾、黄牒居淡水、黄情迁鹿港;第十代有黄公体、黄蜂、黄熙等迁居台湾ã€? 台湾黄姓,遍布全省各地,尤以澎湖列岛和台湾西海岸的基隆、淡水、桃园、新竹、苗栗、鹿港、南投、虎尾、台南、屏东沿线地区为多ã€? 2.移居海外的黄å§? 东南亚印支半岛、南洋、欧美澳等世界各地,到处都有他们在拓荒,在建设,在创造奇迹ã€? 越南 黄姓移居越南,很可能早在黄国灭亡后不久就开始了。当时有大批黄姓遗民被楚国强迫迁徙到江南越人居住地区,加入了越人队伍。随着越人的不断南迁,黄姓也随之迁入越南。不断南迁的黄姓中,有秦汉山越黄氏,有六朝唐宋的黄洞蛮,有明清岭南壮、瑶等族黄姓。越南人中的黄姓,绝大部分是上述移民的后裔。这些越人黄姓后裔,又从越南继续扩展,至今已广布于印支半岛各国ã€? 在历史上,还有一些黄姓中国人,由于政治避难、经商等原因迁居越南。明亡后,许多黄姓遗民不甘事清,纷纷外逃避难ã€?679年,中国龙门副将黄进与总兵杨某等,çŽ?000余众、战èˆ?0余艘,逃往越南。阮氏王朝迫使他们进入东æµ?当时属柬埔寨)地区。从此,这批人及其后代便在东浦定居下来。当今,黄姓已繁衍成为越南十大姓之一,在越南全国çš?00余个姓氏中,黄姓是人口数排在第八位的大姓ã€? 泰国 是中国黄姓移民较早、人数很多的国家之一。据有关资料统计,泰国黄姓现æœ?0余万,在泰国华人社会中有很大的影响。泰国黄姓华侨、华人,不仅建立有自己的宗族组织“泰国黄氏宗亲会”,还积极参加当地华侨华人的社会活动与社团组织ã€? 南洋 大约是在元朝末年,黄姓移居南洋。当时一位名叫黄森屏的官员奉命出使婆罗国(今文èŽ?。他到达婆罗后,便在婆罗国留居下来。之后,他以杰出的才干被推为文莱华人的领袖。后来,成了整个婆罗国的统治者——苏ä¸?实即国王)。他去世后,葬在文莱,子孙世代留居于此,且极为显赫。黄森屏生有一女,于明洪武八年(1375å¹?嫁给渤泥(即文èŽ?第二苏丹阿合曼。阿合曼逝世后,黄森屏的女儿便继位为文莱国王。自此以后,文莱国王按女性血缘世系传递。第一位渤泥女王黄氏去世后,王位传给了她与阿合曼苏丹所生之女。至本世纪,文莱国王已传20余代,他们都是黄森屏的女性直系后裔。历史上文莱王室便奉黄森屏为始祖ã€? 明代开始,迁徙南洋的黄姓大增。公å…?9世纪,由于中国封闭的国门被西方殖民列强的大炮轰开,因而出现了沿海居民移居南洋的高潮。黄姓也是如此,移居南洋的人数迅速增长,仅据菲律宾殖民政åº?893年和1894年的统计资料表明,在当时移居菲律宾的è¿?0万华人中,来自福建晋江、同安、南安、龙溪等地的黄姓华侨就有数千人之多,在当时旅菲华人七大姓中名列第二,仅次于陈姓。至今,菲律宾黄姓人口已发展到了5万余名ã€? 此外,在印尼、马来西亚、新加坡等国,也有大量的黄姓华人华侨。近代以后,南洋黄姓华侨华人为了联络同宗,都纷纷建立了各种宗族组织。在菲律宾,建有黄江夏堂;在印尼、新åŠ?坡、马来西亚,建有江夏公所。此外,南洋黄姓华侨还在新加坡建立了统一的“南洋黄氏总会”ã€? 移居欧美æ¾?黄姓移居美洲的历史,始于19世纪50年代。在早期的美洲华侨各姓中,黄姓人数最多,主要来自广东,其次是福建。广东华侨,又主要来自兴宁、新会、开平、恩平四地,故称“四邑人”。在1850年成立的美国华侨社团“四邑会馆”中,黄姓人数最多;1854年由广东兴宁华侨创建于三藩市(即圣弗朗西斯科,又称旧金å±?的宁阳会馆中,黄姓人数在26姓中排名第一;在1876年由开平、恩平两地侨民在旧金山成立的合和会馆中,黄姓åœ?大姓中名列第二。至今,在全美华裔各姓宗亲中,黄姓宗亲人数仍然是最多的ã€?/div> <span id="SP_6" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"><img src="http://cy.makebaodi.com/skin/default/Lexicon/images/show_b.jpg" width="15" height="16"><a href="javascript:open();" onclick="showFloat(8,'1')"> 纠错</a></span> <div id="DIV_6" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"><br/><li>历史名人</li> 黄歇:游学博闻,楚考烈王以之为相,封为春申君。相楚二十余年,食客三千多人。娶李园之妹,知其有孕,纳于考烈王,生幽王。后李园用事,忌春申君,遂伏死士于棘门刺杀之ã€? 黄霸(前?~å‰?1):字次公,西汉淮阳阳夏人。少学律令,武帝末,补侍郎谒者,历河南太守丞,时吏尚严酷,而霸为政宽和。尝从经学家夏庚胜治尚书。官至丞相,封建成侯,卒谥定ã€? 黄庭坚(1045ï½?105):字鲁直,号山谷道人,又号涪翁,宋分宁(今江西修水县)人。与张耒、晁补之、秦观合称苏门四学士。工诗,为江西诗派的开创人,并擅行、草书。着有山谷内集、外集、别集、词等ã€? 黄巢(?ï½?84):唐曹州人。出身盐商,积财聚众,尤好收留亡命之徒。唐懿宗以来,因皇室奢侈过度,赋税沉重,加上连年发生水﹑旱灾,遂致民不聊生,盗匪群起。僖宗干符元年(公元874),王仙芝率盗匪起事,翌年黄巢起兵响应,干符五年王仙芝败死于湖北,黄巢被推举为冲天大将军,率众攻掠江﹑浙﹑闽﹑粤等地,广明元年(公元880)陷洛阳、长安,僖宗逃奔成都,巢自号为帝,国号大齐。唐以官爵笼络李克用相援,大败黄巢,巢自刎身亡,为害十年的黄巢之乱始告结束,史称为黄巢之乱ã€? 黄道婆:元朝时擅于纺织技术的女工艺家。曾随崖州黎族学习纺织技术,学成后返乡从事纺织工作,促成棉纺织业的进步,使元明以后的松江细布闻名于四方。纺织业者遂立祠祭之,以感其功。亦称为黄婆ã€?/div> <script type='text/javascript'>AjaxShowZIBEI("DIV_7");</script> <span id="SP_7" style="float:right; margin-right:10px; margin-top:10px; display:none"></span> <div id="DIV_7" style="line-height:25px; font-size:14px; text-align:left; display:none; width:90%;"></div> </td> </tr> </table> <br /> <table width="630" height="100" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > <tr> <td height="33" width="15" ></td> <td height="33" width="150" background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c10.jpg" > <span style="color:White;">é»?/span> <strong style="color:White">姓最新族è°?/strong> </td> <td height="33" width="460">  </td> </tr> <tr align="left"> <td class="tda" style="word-break:break-all;Width:fixed;border:1px solid #ED8622;" colspan="3"> <script type='text/javascript'>AjaxGetTopZUPU();</script> <div id="DIV_ZUPU" style="text-align:left; margin-left:20px;"></div> </td> </tr> </table> <br /> <table width="630" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > <tr> <td height="33" width="15" ></td> <td height="33" width="150" background="http://bjx.makebaodi.com/images/show_r2_c10.jpg" > <span style="color:White;">é»?/span> <strong style="color:White">姓贴吧最近讨è®?/strong> </td> <td height="33" width="460">  </td> </tr> <tr align="left"> <td class="tda" style="word-break:break-all;Width:fixed;border:1px solid #ED8622;" colspan="3"><script type="text/javascript" src="http://www.makebaodi.com/GetBarTopic.asp?Channel=xin&kw=%bb%c6" charset="gb2312"></script></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> <td width="31" valign="top" background="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_sbj.jpg"><img src="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r6_c9.jpg" width="31"></td> <td width="224" valign="top"><table width="224" height="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><img name="baijiaxing_r6_c11" src="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r6_c11.jpg" width="224" height="200" border="0" id="baijiaxing_r6_c11" alt="" /></td> </tr> </table> <table width="224" height="357" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td valign="top" background="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r12_c11.jpg"><table width="198" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="51"> </td> </tr> <tr> <td class="h21">    <span class="Green1">《百家姓ã€?/span>是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到504个,其中单姓444个,复姓60个ã€?<span class="Green1">《百家姓ã€?/span>的次序不是依各姓氏人口实际排列,而是因为读来顺口,易学好记ã€?span class="Green1">《百家姓ã€?/span>ä¸?span class="orange1">《三字经ã€?/span>ã€?span class="blue">《千字文ã€?/span>并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物。“赵钱孙李”成ä¸?span class="Green1">《百家姓ã€?/span>前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越钱塘地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱俶正妃孙氏以及南唐国王李氏成为百家姓前四位。另有作为儿童读物的同名图书ã€?</td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="224" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td><a href="http://bjx.makebaodi.com/AddName.aspx"><img name="baijiaxing_r15_c11" src="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r15_c11.jpg" width="224" height="55" border="0" id="baijiaxing_r15_c11" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td height="8"></td> </tr> <tr> <td><a href="http://bjx.makebaodi.com/AddFamily.aspx"><img name="baijiaxing_r17_c11" src="http://bjx.makebaodi.com/images/baijiaxing_r17_c11.jpg" width="224" height="55" border="0" id="baijiaxing_r17_c11" alt="" /></a></td> </tr> <tr> <td height="8"></td> </tr> </table> <table width="224" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="up10"> <tr> <td height="40" background="http://bjx.makebaodi.com/images/list_r1.jpg">       <span class="white">百家姓氏排行æ—?/span></td> </tr> </table> <table width="224" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="boxlist_4"> <tr> <script type='text/javascript'>AjaxGetHits("SP_LIST");</script> <td height="300" class="fontz1"><span id = "SP_LIST"></span></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <!--纠错窗口弹出开å§?--> <div id="showjs" style="display:none"> <div id="show" class="bg"> <div class="Top" style =" text-align:left"> <h3 id="H_6">请输入需要纠错或完善的内å®?/h3> <a href="javascript:;" onclick="TINY.box.hide();" target="_self" class="CsadTop-buttom"></a><!--关闭按钮 --> </div> <div class="showbox"> <div class="boxcontent"> <table style="width:550px;"> <tr> <td> <br /> <textarea name="TxtContent" rows="2" cols="20" id="TxtContent" onBlur="javascript:Get_Content(this.value);"></textarea><br /><br /> <img alt="" src="http://bjx.makebaodi.com/images/qrtj.png" width="120" height="35" onclick="AjaxAddUpdate();" style="cursor:pointer"/>     <img alt="" src="http://bjx.makebaodi.com/images/qx.png" width="120" height="35" onclick="TINY.box.hide();" style="cursor:pointer"/> </td> </tr> </table> </div> </div> </div> </div> <!--纠错窗口弹出结束 --> <table width="910" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"><table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="20" bgcolor="#FFFFFF" > </td> </tr> </table> <table width="900" height="3" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:#C2A985 1px solid"> <tr> <td bgcolor="#FCE9C9"></td> </tr> </table> <table width="900" height="34" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF" style="color: #CCCCCC; font-size:14px"><div align="center"><a href="http://www.makebaodi.com/Expert/intro.asp" target="_blank" style=" color:#996600">关于我们</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/contact.asp" target="_blank" style=" color:#996600">联系我们</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/navigation.asp" target="_blank" style=" color:#996600">站点地图</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/service.asp" target="_blank" style=" color:#996600">帮助中心</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/service_7.asp" target="_blank" style=" color:#996600">服务条款</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/FriendSite.asp" target="_blank" style=" color:#996600">友情链接</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/service_6.asp" target="_blank" style=" color:#996600">意见与建è®?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/intro_4.asp" target="_blank" style=" color:#996600">诚邀加盟</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/bar/index.asp" target="_blank" style=" color:#996600">逸名å?/a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/Pay.asp" target="_blank" style=" color:#996600">在线支付</a> | <a href="http://www.makebaodi.com/Expert/Server_ad.asp" target="_blank" style=" color:#996600">广告服务</a></div></td> </tr> </table> <table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="104" bgcolor="#FFFFFF" style="font-size:12px; line-height:20px; color: #999999"><div align="center">Copyrights <span class="style1">©</span> 2009 makebaodi.com All Rights Reserved 版权所有:逸名ç½?当前版本:V3.2<br /> 法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师 <br /> 技术支持:武汉逸名信息技术有限公å?/SPAN> ç”µè¯ï¼?27-82831088 82822002<br /> <a href="http://www.miibeian.gov.cn/" target="_blank" style=" color: #FF9900">ICP备案:鄂ICPå¤?5015700å?/a></div></td> </tr> </table></td> </tr> </table> </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/45b7b649-3f59-4d0c-8773-f38cddc3f32a-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="ÕÒ[±±¾©Èü³µ½»Á÷ȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.drxfda.com">±±¾©Èü³µ½»Á÷Ⱥ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[ÐÒÔË·Éͧ΢Ðźì°üȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.fanya-of.com">ÐÒÔË·Éͧ΢Ðźì°üȺ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[²ÊƱ΢Ðźì°üȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.axxxww.com">²ÊƱ΢Ðźì°üȺ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱȺ¶þάÂë´óÈ«ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.whhfxxkj.com">΢ÐŲÊƱȺ¶þάÂë´óÈ«</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[pk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷ȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.imoonwed.com">pk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷Ⱥ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱȺ¶þάÂë´óÈ«ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.bzlijiao.com">΢ÐŲÊƱȺ¶þάÂë´óÈ«</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë´óÈ«ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.tcxingde.com">²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë´óÈ«</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱ½»Á÷Ⱥ¶þάÂëÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.bjwjpfb.com">΢ÐŲÊƱ½»Á÷Ⱥ¶þάÂë</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[²ÊƱ΢ÐÅȺ´óÈ«ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.lzyry.com">²ÊƱ΢ÐÅȺ´óÈ«</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[ÐÒÔË·Éͧ΢Ðźì°üȺ]ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Æ½Ì¨!" href="http://www.hadbtl.com">ÐÒÔË·Éͧ΢Ðźì°üȺ</a> </html><div style='display:none'><pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> </div> </div> </form> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/45b7b649-3f59-4d0c-8773-f38cddc3f32a-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="ÕÒ[±±¾©Èü³µ½»Á÷ȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.drxfda.com">±±¾©Èü³µ½»Á÷Ⱥ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[ÐÒÔË·Éͧ΢Ðźì°üȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.fanya-of.com">ÐÒÔË·Éͧ΢Ðźì°üȺ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[²ÊƱ΢Ðźì°üȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.axxxww.com">²ÊƱ΢Ðźì°üȺ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱȺ¶þάÂë´óÈ«ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.whhfxxkj.com">΢ÐŲÊƱȺ¶þάÂë´óÈ«</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[pk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷ȺÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.imoonwed.com">pk10¸ßÊÖ΢ÐŽ»Á÷Ⱥ</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱȺ¶þάÂë´óÈ«ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.bzlijiao.com">΢ÐŲÊƱȺ¶þάÂë´óÈ«</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë´óÈ«ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.tcxingde.com">²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë´óÈ«</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[΢ÐŲÊƱ½»Á÷Ⱥ¶þάÂëÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.bjwjpfb.com">΢ÐŲÊƱ½»Á÷Ⱥ¶þάÂë</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[²ÊƱ΢ÐÅȺ´óÈ«ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Óë·ÖÏí!" href="http://www.lzyry.com">²ÊƱ΢ÐÅȺ´óÈ«</a> <a target="_blank" title="ÕÒ[ÐÒÔË·Éͧ΢Ðźì°üȺ]ÉϹâ´ógd567 -²ÊƱ΢ÐÅȺ¶þάÂë·¢²¼Æ½Ì¨!" href="http://www.hadbtl.com">ÐÒÔË·Éͧ΢Ðźì°üȺ</a> </html><div style='display:none'><pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> <pre id="pl_timepre"><p id="pl_timep"><span id="pl_comment"></span></p></pre><td id="pl_nrtd"></td><pre class="pl_timediv"></pre><th></th><tr class="timep_ff"></tr><p id="timerx"><td id="timerz"><p class="nrtdxa"><span id="pl_coment"></span></p></td></p><tr></tr> </div> <script type="text/javascript"> function showFloat(id,str) { document.getElementById("HD_Type").value = id.toString(); document.getElementById("HD_TYPE1").value = str.toString(); } function Get_Content(Content) { document.getElementById("HD_Content").value = Content; } function ChangeTT(num){ for(var i=1;i<=7;i++){ if(i!=num){ document.getElementById("tit"+i).style.background='url(http://bjx.makebaodi.com/images/bg1.jpg)'; document.getElementById("DIV_"+i).style.display='none'; document.getElementById("SP_"+i).style.display='none'; document.getElementById("tit"+i).style.color='Black'; } else { document.getElementById("tit"+i).style.background='url(http://bjx.makebaodi.com/images/bg2.jpg)'; document.getElementById("tit"+i).style.color='White'; document.getElementById("DIV_"+i).style.display=''; document.getElementById("SP_"+i).style.display=''; } } } function GOTO() { var Name = document.getElementById("txtdisc").value; if(Name != "" && Name != "请输入搜索姓æ°?) { window.location.href="http://bjx.makebaodi.com/Show.aspx?Name="+escape(Name); } else { alert("请输入搜索姓æ°?); document.getElementById("txtdisc").focus; } } </script>